Česky Deutsch

Škola demokratického vzdělávání

V dubnu 2009 jsme zahájili pilotní školní vzdělávací projekt Škola demokratického vzdělávání. Je určen žákům posledních ročníků základních a studentům středních škol a jejich
učitelům. Chce zprostředkovat hodnoty demokratického občanství na příkladech z česko-německých dějin, a vést tak mladou generaci k občanské odpovědnosti.

V rámci projektu zpracovává tým Collegia Bohemica průřezové vzdělávací materiály především pro učitele dějepisu a občanské nauky. Materiály Školy demokratického vzdělávání nabízejí multiperspektivní pohled na vybraná témata z novodobých česko-německých dějin. Zdůrazňují hodnoty demokratického občanství, tolerance národnostních a etnických odlišností a téma multikulturní společnosti. Zpracované materiály a doprovodné programy dalšího vzdělávání učitelů využívají možností moderních interaktivních metody výuky.

Již zpracované materiály naleznete ke stažení na webu www.skolademokracie.cz. Koordinátorka projektu je představuje na školách, vyučujícím jsou v rámci projektu nabídnuty metodologické semináře k dalšímu vzdělání v oblasti moderních výukových metod, které by měly získat akreditaci na MŠMT ČR.

V rámci projektu vznikne externí tým expertů z ČR, Německa a dalších zemí, který bude mít za úkol vytvořit ve spolupráci s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy dlouhodobou strategii občanského vzdělávání v České republice. Bude současně poradním týmem pro práci Collegia Bohemica v této oblasti činnosti.

V projektu se počítá s možností exkurzí pro české učitele a učitelky a zaměstnance krajských NIDV k institucím politického vzdělávání v Německu.


Cílové skupiny
- vyučující dějepisu a občanské výchovy středních škol, zaměstnanci krajských pracovišť NIDV, studenti a studentky středních škol, pracovníci a pracovnice dalších vzdělávacích institucí a politici, široká veřejnost.

www stránky projektu: www.skolademokracie.cz


Koordinátorka projektu:
PhDr. Ilona Rožková
rozkova@collegiumbohemicum.cz

Harmonogram realizace projektu

04/2009 – 07/2009
- Výběr pracovníků do tříčlenného týmu Collegia Bohemica
- Kontaktování spolupracujících institucí a oslovení osob do mezinárodní pracovní skupiny odborníků
- Pracovní setkání tříčlenného týmu se zástupci externí pracovní skupiny CB pro přípravu expozice a výběr prvních témat
- Plánování aktivit, příprava multifunkčního webového portálu, konzultace
- Vypracování podkladů k prvním tématům
- 2 setkání mezinárodní pracovní skupiny odborníků

08/2009 – 12/2009
- Dopracování prvních tematických modulů a jejich zveřejnění na internetu
- Práce na podkladech k dalším tématům
- 1. kurz dalšího vzdělávání pro učitele
- 2 setkání mezinárodní pracovní skupiny odborníků, formulace výstupů

01/2010 – 07/2010
- Dopracování dalších tematických modulů a jejich zveřejnění na internetu
- Tisk prvních učebních materiálů
- Práce na podkladech k dalším tématům
- 2. kurz dalšího vzdělávání pro učitele
- Prezentační návštěvy prvních škol

08/2010 – 03/2011
- Dopracování dalších tematických modulů a jejich zveřejnění na internetu
- Tisk dalších učebních materiálů
- 3. kurz dalšího vzdělávání učitelů
- Prezentační návštěvy na dalších školách
- Příp. exkurze do vybraných institucí politického vzdělávání v Německu
- 1 setkání mezinárodní pracovní skupiny odborníků, zhodnocení výsledků projektu, návrhy na návazné projekty

Související projekty Collegia Bohemica

Collegium Bohemicum založilo v první polovině roku 2008 externí pracovní skupinu špičkových českých a německých odborníků z oboru historie, kunsthistorie, sociologie a muzejní pedagogiky, která připravuje koncepci dějin českých zemí překračující obvyklý etnický výklad a zaměřující se na podíl dalších skupin obyvatel – Němců a Židů – na kulturním a hospodářském vývoji naší země. Přípravná práce ústí v projekt stálé výstavy o dějinách a kultuře německo-jazyčného obyvatelstva českých zemí, ojedinělý svým rozsahem i zaměřením. V rámci projektu chce Collegium Bohemicum zhodnotit vybrané výsledky práce této skupiny pro účely školní výuky. V horizontu tří let bude tato nabídka rozšířena o muzejně-pedagogický program v rámci nově otevřené expozice.

Collegium Bohemicum buduje od začátku roku 2008 systematicky v rámci projektu „Okruh vzdělavatelů“ síť kontaktů ke středním školám v regionu. Nabízí školám účast na česko-německých kulturně-vzdělávacích akcích.

Od konce roku 2008 do května 20010 realizovalo Collegium Bohemicum za účasti 83 žáků a jejich pedagogů projekt „Tragická místa paměti jednoho regionu“.

V roce 2009 Collegium Bohemicum realizovalo česko-německo-kosovský projekt „Vzpomínková místa – umísťování vzpomínek“, v rámci kterého bude trinacionální tým mladých lidí umělecky zpracovávat dávnější i nedávné vzpomínky na válku a s ní spojené etnické vyvražďování.
www.krehlo.cz/places09/

Současně připravuje Collegium Bohemicum spolu s drážďanskou Nadací Brücke/Most projekt Dějiny spojují“, který přivádí pamětníky důležitých česko-německých dějinných událostí do českých, saských a bavorských škol (plánováno je více než 120 diskuzí středoškolských tříd s pamětníky z ČR a Německa).

Projekt se uskutečňuje za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Nadace Roberta Bosche