Česky Deutsch

Německý velvyslanec možná posledním návštěvníkem výstavy modelů expozice Collegia Bohemica

Velvyslanec Německé spolkové republiky Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven navštívil dne 18. května 2015 Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem. Současnou ředitelkou společnosti Blankou Mouralovou a kurátorem výstavy Janem Šíchou byl proveden modely expozičních místností pro trvalou výstavu k dějinám německy mluvících obyvatel českých zemí. O koncepci expozice prohlásil: „Je to promyšlené a přesvědčivé. Velmi doufám, že se to brzy dočká uskutečnění.“

Návštěva bavorského premiéra Horsta Seehofera v Collegiu Bohemicu

Historicky druhou návštěvu České republiky od roku 1989 zakončil bavorský premiér Horst Seehofer dne 24. listopadu 2011 v Collegiu Bohemicu. Na české straně tu v době politického mlčení mezi ČR a Bavorskem vznikla moderní instituce, která nyní slouží jako místo setkání a společných kulturních, vzdělávacích a výzkumných projektů.

Poprvé v novodobých českých dějinách proběhla soutěž na architektonicko-výtvarné řešení muzejní expozice – Collegium Bohemicum zná jejího vítěze

V architektonicko-výtvarné soutěži o návrh „Realizace trvalé expozice k dějinám Němců v českých zemích“, vyhlášené vědeckou a kulturně-vzdělávací společností Collegium Bohemicum, o.p.s. na sklonku minulého roku, zvítězila architektonická kancelář PROJEKTIL ARCHITEKTI.

AKTUALIZOVANÉ OTÁZKY SOUTĚŽÍCÍCH A ODPOVĚDI VYHLAŠOVATELE ODSOUHLASENÉ POROTOU SOUTĚŽE

Vážení účastníci architektonicko - výtvarné soutěže o návrh, zde Vám předkládáme odpovědi na Vaše otázky zaslané v řádném termínu. Aktualizace Přílohy 5 u otázky č. 12

Odpovědi

Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5
Příloha 6

První muzeum dějin a kultury Němců v českých zemích vzniká v Ústí nad Labem

Vědecká a kulturně-vzdělávací společnost Collegium Bohemicum, o.p.s. připravuje stálou expozici dějin a kultury německy mluvících obyvatel českých zemí. Bude to první stálá expozice na toto téma v Česku. Expozice s velkorysým rozsahem 1 500 m² bude k vidění v Muzeu města Ústí nad Labem. Jedná se o jeden z nejrozsáhlejších a nejdražších českých muzejních projektů vůbec.

Sbírka Collegia Bohemica „Německé kulturní dědictví“ je základem první stálé expozice dějin německy mluvících obyvatel českých zemí

Pod názvem „Německé kulturní dědictví“ zapsalo Ministerstvo kultury do své Centrální evidence sbírek muzejní sbírku Collegia Bohemica., o.p.s. Na její veřejnou prezentaci byla také aktuálně schválena podpora z evropských fondů Cíl 3/Ziel 3. Sbírka bude vystavena v podobě stálé expozice v muzeu v Ústí na Labem. Bude to vůbec první stálá expozice v Česku na téma dějin a kultury německy mluvících obyvatel českých zemí.

Muzeum německy mluvících obyvatel českých zemí - unikátní a velkorysý projekt v Ústí nad Labem

Už více než rok se v Ústí nad Labem pracuje na přípravě unikátní stálé expozice dějin německy mluvících obyvatel českých zemích. Velkorysý projekt na ploše 1 500 m² provede návštěvníka osmi sty lety bohaté a provázané německo-české historie. Bude to první stálá expozice na toto téma v Česku a zároveň jeden z nejrozsáhlejších a nejdražších českých muzejních projektů vůbec.

Vznikající sbírka Collegia Bohemica

Ve sbírce Collegia Bohemica Německé kulturní dědictví jsou zastoupeny předměty, které mají dokumentační a prezentační hodnotu pro téma dějin německy mluvícího obyvatelstva v českých zemích a jejich kulturního dědictví. Typově jde jak o knihy (rukopisy a tisky), tak trojrozměrné předměty ze skla, porcelánu a kovu. Součástí sbírky jsou memorabilia sudetoněmeckých spolků z doby po druhé světové válce. Sbírka vzniká v souvislosti s přípravou muzea německy mluvícího obyvatelstva v českých zemích v prostorách Muzea města Ústí nad Labem. Nákupy předmětů probíhají po konzultaci s poradním sborem pro sbírkotvornou činnost Collegia Bohemica

„Rekonstrukce muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum“

Stálá expozice dějin a kultury německy mluvících obyvatel českých zemí bude k vidění ve dvou patrech právě rekonstruovaného Muzea města Ústí nad Labem.

- Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem byla slavnostně zahájena poklepáním na základní kámen 25. dubna 2009.


budova

Program: Regionální operační program NUTS II Severozápad (ROP Severozápad - více na http://www.nuts2severozapad.cz/rop_sz/)
Priorita: 4.1 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

realizace projektu:

datum zahájení: 1. 3. 2008
datum ukončení: 30.7.2011

fyzická realizace projektu

datum zahájení: 25. 4. 2009
datum ukončení: 30.6.2011

Celkové náklady projektu: 446 715 tis.

• z toho uznatelné náklady: 363 783 tis. Kč
• dotace z ROP Severozápad: 336 499 tis. Kč
• prostředky z rozpočtu obce: 110 216 tis. Kč

Projektoví partneři:

Muzeum města Ústí nad Labem
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Collegium Bohemicum, o. p. s.
Společnost pro dějiny Němců v Čechách


Projekt „Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií "Collegium Bohemicum“ zahrnoval komplexní stavební práce včetně inženýrských sítí. Opravou prošla střecha a půdní prostory, kde vzniklo nové patro, ve kterém jsou umístněny kanceláře a laboratoře. Nově jsou také vybaveny depozitní prostory. Jedním ze základních úkolů rekonstrukce bylo také vybudování výtahů pro muzejní provoz a pro návštěvníky. Atrium muzea bude zpřístupněné jako oddychová zóna v centru města.

Ve zrekonstruovaném muzeu vznikly výstavní prostory pro krátkodobé výstavní projekty, přednáškové místnosti a ateliéry muzejní pedagogiky. Součástí muzea je také knihovna se studovnou. Největší část stálých expozic připravuje Collegium Bohemicum ve spolupráci s ústeckým muzeem.

Budova skrývá několik zajímavostí. Například jde o první objekt napojený v roce 1922 na dálkové topení v tehdejším Československu. Poslední větší opravy na budově se odehrály na přelomu let 1945-1946, kdy byly odstraňovány škody způsobené leteckými nálety z dubna 1945.

Císařský sál

Největším překvapením rekonstrukce budovy bylo objevení původní výmalby Císařského sálu, o jejíž existenci neměli Ústečané do této doby ani tušení. Válečné a poválečné události, výměna obyvatelstva a ztráta původní dokumentace i dobových fotografii zapříčinily, že se ztratila paměť toho, jak kdysi interiér budovy Muzea vypadal. Původní výzdoba byla překryta až čtyřmi vrstvami barev.

Monumentální školní budova z r. 1876 pojatá v neorenesančním stylu představovala ve své době nejreprezentativnější stavbu v širokém okolí. Město, nemajíc vlastní radnici, nechalo do školy naprojektovat honosný sál pro zasedání zastupitelstva a jiná prestižní shromáždění. Tomu odpovídala i výzdoba zahrnující bohatou výmalbu stěn a stropů alegorickými motivy doplněnou zlacením z plátkového zlata.

Když 17. června 1901 při své cestě po Českém království navštívil Ústí nad Labem císař František Josef I., nebylo sporu o tom, kde se bude konat císařská audience. Místem této výjimečné události se stala právě budova dnešního městského muzea. V současné době může návštěvník díky zrestaurování původní výmalby opět shlédnout Císařský sál tak, jak jej viděl František Josef I. Do vstupní haly budovy se také vrátila po válce odstraněná pamětní deska, připomínající pobyt slavného rakouského císaře v Ústí nad Labem.


- Evropská dotace ve výši 337 milionů korun na rekonstrukci budovy byla investorovi, kterým je magistrát města Ústí nad Labem, schválena 24. 9. 2008.

- Do zrekonstruované budovy se Collegium Bohemicum přestěhovalo společně se správcem objektu, kterým je Muzeum města Ústí nad Labem.

- Collegium Bohemicum nyní ve spolupráci s pracovníky Muzea města připravuje koncepci trvalé expozice k tématu dějin a kultury německy mluvících obyvatel českých zemí pro zrekonstruované prostory a zajišťuje peníze na její financování. S otevřením stálé expozice v budově muzea se počítá koncem roku 2011 nebo začátkem roku 2012.

Muzejní expozice německy mluvících obyvatel českých zemí
První stálá expozice německy mluvících obyvatel českých zemí bude časově pokrývat více než 800 let a v nově rekonstruované budově dostane k dispozici více než 1 500 metrů čtverečních. Expozice je budována jako tematická a zahrne historii na celém území dnešní České republiky včetně takzvaných jazykových ostrovů, soustředí se na události, které spadají do doby od třináctého století, tedy druhé vlny osidlování českých zemí, až po současnost. Návštěvníci se setkají s „našimi Němci“ jako s horníky, zemědělci, dvořany, církevními představiteli, umělci, politiky, občany a občankami.Fotogalerie rekonstrukce:


cs

cs


Na projektu stálé expozice německy mluvících obyvatel českých zemí spolupracují následující instituce:

- Collegium Bohemicum, o.p.s. - vytváří expozici německy mluvících obyvatel českých zemí.

- Muzeum města Ústí nad Labem je správcem rekonstruované budovy, v diskusi s Collegiem Bohemicem připravuje část nové expozice týkající se dějin Ústí nad Labem a společně pracujeme také na programu krátkodobých výstav.
- Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně – je zapojena do obsahových prací.


- Collegium Bohemicum dále systematicky získává ke spolupráci na tvorbě expozice další muzea, např. z Českých Budějovic, Plzně, Karlových Varů, Jindřichova Hradce, Opavy nebo Národní galerii v Praze. Partnerem je i Deutsches Historisches Museum - Německé historické muzeum.


Vláda se chce podílet na péči o kulturní dědictví Němců v českých zemích

Rozhodla o přistoupení MK ČR mezi zakladatele Collegia Bohemica, o.p.s

„Rekonstrukce muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum“

Collegium Bohemicum se přestěhuje společně s Muzeem města Ústí nad Labem v roce 2011 do nově zrekonstruované budovy Muzea na adrese Masarykova 1000/3.
Evropská dotace ve výši 337 miliónů korun na rekonstrukci budovy byla investorovi, kterým je magistrát města Ústí nad Labem, schválena 24. 9. 2008. Začátek rekonstrukce muzea je magistrátem města plánován na první čtvrtletí roku 2009. Práce budou probíhat přibližně dva a půl roku. Ve zrekonstruovaném muzeu vzniknou výstavní prostory o rozsahu cca 2000 m2, přednáškové místnosti a reprezentační konferenční sál. Součástí muzea bude také knihovna se studovnou. Správcem objektu bude Muzeum města Ústí nad Labem, které ho bude užívat v úzké spolupráci s Collegiem Bohemicem o.p.s.
Collegium Bohemicum už nyní ve spolupráci s pracovníky Muzea města připravuje koncepci trvalé expozice k tématu dějin Němců v českých zemích pro zrekonstruované prostory a zajišťuje peníze na její financování. Se zahájením činnosti v budově muzea se počítá koncem roku 2011.

Na fotografii: L. Kindlová a T. Sýkora (vedoucí oddělení koncepcí magistrátu) odevzdávají projekt rekonstrukce muzea