Česky Deutsch

Marco Zimmermann

Marco Zimmermann má nepřetržité vazby k České republice od svého prvního zdejšího studijního pobytu v roce 2003. V Düsseldorfu vystudoval východoevropské dějiny a informatiku, v Čechách se v akademickém roce 2003/2007 věnoval mezinárodním studiím. Jako tutor DAAD učil na katedře německých a rakouských studií Institutu mezinárodních studií fakulty sociálních věd UK a koordinoval výměnný projekt DAAD mezi pražskou a düsseldorfskou univerzitou a ediční projekt mezi Düsseldorfem a Brnem.
Od roku 2007 pobývá v souvislosti s přípravou své dizertační práce pravidelně v Praze a Litoměřicích. Pravidelně píše pro Landeszeitung, list německé menšiny v České republice, a pracuje jako lektor a překladatel. Těžiště jeho odborného zájmu tvoří dějiny německých nacionálů v českých zemích a politika Sudetoněmeckého landsmanšaftu ve Spolkové republice. V rámci nynějšícho ústeckého pobytu mj. zkoumá archivní prameny vzhledem k činnosti Rudolfa Lodgmana von Auen, který byl v roce 1911 zvolen za město Ústí poslancem do rakouské Říšské rady. Životopis tohoto politika je tématem Zimmermannovy dizertační práce.

Volker Mohn MA

(stipendium leden – červen 2009)

Vystudoval moderní dějiny a dějiny východní Evropy na univerzitě Heinricha Heineho v Düsseldorfu. Mezi lety 2003 a 2005 působil na katedře kultury a dějin Němců ve východní Evropě u Prof. Brandese. V rámci projektu DAAD byl dva semestry na Univerzitě Karlově v Praze, kde vedl semináře o dějinách německého hraného filmu. V r. 2005 absolvoval praktikum na turecké Çukurova University, Adana.
Tématem jeho disertační práce je nacistická „kulturní politika“ v Čechách a na Moravě a čeští intelektuálové v době protektorátu. Ve své práci chce postihnout všechny oblasti kulturního života v protektorátu, které důsledně ovládala nacistická propaganda, zvláštní důraz klade na tehdejší výstavy jako prostředek nacionálně socialistické propagandy. Jeho práce se pohybuje mezi klasickým historickým bádáním a hlubší analýzou možností nacistické kulturní politiky v protektorátu. Při své práci vychází nejen z českých a německých archivů, ale i z dobové literatury, filmu a fotografie. Dizertaci úspěšně dokončil v roce 2012.


Volker.Mohn@uni-duesseldorf.de

Rahel Rosa Neubauer

(stipendium září 2008 – únor 2009)

Vystudovala literaturu a orientalistiku na univerzitách v Bonnu, Istanbulu a Vídni. Je členkou předsednictva Rakouské společnosti pro výzkum dětské literatury (ÖGKJLF). Těžištěm jejího bádání jsou židovské pohádky autorek meziválečného období. Pravidelně spolupracuje s vídeňským Institutem pro vědu a umění, kde také přednáší. V souvislosti se stipendiem spolupracuje nyní také s katedrou germanistiky na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde přednáší o německé židovské literatuře.

Její dizertační práce je zaměřena na autorku židovských pohádek Irmu (Miriam) Singer, která se pohybovala v kulturním prostředí pražských Němců židovského původu a kterou do spisovatelského světa uvedl Max Brod. R. Neubauer hledá pomocí rozboru děl Irmy Singer spojitosti mezi tradičními židovskými pohádkami a prostředím, ve kterém se autorka pohybovala. Tyto postupy by měly vést k vytvoření jedinečné biografie o nám ještě zcela neznámé židovské spisovatelce.

rosa_neubauer@yahoo.de

PhDr. Petr Koura

(stipendium září – březen 2009)

Ve své disertační práci Swingová mládež a okupační moc v protektorátu Čechy a Morava, kterou právě dokončuje v rámci stipendia Collegia Bohemica, se snaží analyzovat opomíjený fenomén protektorátních dějin – swingovou hudbu. Na základě archivních dokumentů nacistické provenience, výpovědí pamětníků, ale i hudebních a filmových pramenů popisuje ohlas této hudby mezi protektorátní mládeží, její politické souvislosti a pronásledování ze strany okupačního režimu. Pokouší se též porovnat perzekuci swingu na území protektorátu a v ostatních oblastech nacisty okupované Evropy.

koura.petr@seznam.cz