Česky Deutsch

První muzeum dějin a kultury Němců v českých zemích vzniká v Ústí nad Labem

Druhým rokem pracují čeští i zahraniční, akademičtí i praktičtí experti pod vedením Collegia Bohemica, o.p.s. na vzniku tematického nadregionálního muzea s celorepublikovým záběrem a mezinárodního dosahu. Stálá expozice bude umístěna na velkorysé ploše 1 500 m² ve dvou patrech muzea v Ústí nad Labem, které se nyní pro tyto účely rekonstruuje. Návstěvníka provede osmi sty lety bohaté a provázané německo-české historie od osídlování ve 13. století dodnes.

„Němci zanechali svou stopu v českých zemích snad ve všech oborech lidské činnosti, a mnoho odborníků má dnes dojem, že je na čase i tuto část dějin jejich oboru zpracovat. Naše muzeum má podpořit zájem široké veřejnosti o toto téma a napomoci odstranit předsudky a dezinterpretace přetrvávající v české, německé i rakouské společnosti, a to věcným a vyváženým způsobem,“ představuje muzejní ideu Mgr. Blanka Mouralová, ředitelka Collegia Bohemica.

Návštěvníci se vydají za těmi obyvateli českých zemí, kteří jako komunikační nástroj používali němčinu. Setkají se s „našimi Němci“ jako horníky, zemědělci, dvořany, církevními představiteli, umělci, politiky, občany a občankami. Collegium Bohemicum myslí při tvorbě koncepce především na českého návštěvníka, kterému chce představit nečekané a pozapomenuté souvislosti příběhů z dějin země. Německy mluvící návštěvníci objeví kulturně příbuzný a mnohotvárný svět. Expozice připomene minulé šance i tragédie, bude zkoumat, představovat i kriticky hodnotit přínos německy mluvících obyvatel českých zemí z domácího pohledu s propojením do evropského kontextu.

Těžištěm moderně a atraktivně zpracované expozice budou originální předměty a doprovodná interaktivní technika, která dá vyniknout předmětům a jejich příběhům.

Expozice odkryje v dílčích segmentech nové souvislosti i odborníkům, doprovodně vzniknou odborné studie. Po otevření chce být podnětem k pořádání odborných konferencí a iniciování dalšího výzkumu. Především se ale zaměří na širokou veřejnost, studenty a žáky. Již nyní Collegium Bohemicum v rámci vzdělávacích projektů spolupracuje se středními školami
a spolupráce bude po otevření muzea zčásti přenesena do něj.

Unikátní je také způsob vzniku expozice. Narozdíl od častějšího individuálního autorského zadání, které se pak muzejnicky realizuje, na koncepci ústecké muzejní expozice od samého začátku pracuje pluralitní skupina historiků, kunsthistoriků a muzejníků. V otevřené a věcné diskusi hledají shodu na základní výpovědi výstavy a užitých muzejních prostředcích.

Autoři expozice paralelně pracují nejen na zajištění muzejních exponátů a muzejním zpracováním tématu, ale také na výkladu dějin Němců v českých zemích. Musejí se totiž vypořádat s tím, že připravují muzeum bez předem existujících specializovaných sbírek k tématu.

Expozici připravuje Collegium Bohemicum ve spolupráci s Muzeem Města Ústí nad Labem
a Univerzitou Jana-Evangelisty-Purkyně. Saským partnerem Collegia Bohemica je Ústav pro saskou historii a etnografii (ISGV) sídlící v Drážďanech. Odbornou práci na scénáři k výstavě může Collegium Bohemicum financovat z Programu Cíl3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013. Prostředky na rekonstrukci muzejní budovy ve výši 337 milionů korun získal investor, Magistrát města Ústí nad Labem.

Otevření muzea plánujeme na začátek roku 2012.

Pro více informací se prosím obracejte na Terezu Šimůnkovou, simunkova@collegiumbohemicum.cz