Česky Deutsch

Sbírka Collegia Bohemica „Německé kulturní dědictví“ je základem první stálé expozice dějin německy mluvících obyvatel českých zemí

Pod názvem „Německé kulturní dědictví“ zapsalo Ministerstvo kultury do své Centrální evidence sbírek muzejní sbírku Collegia Bohemica., o.p.s. Na její veřejnou prezentaci byla také aktuálně schválena podpora z evropských fondů Cíl 3/Ziel 3. Sbírka bude vystavena v podobě stálé expozice v muzeu v Ústí na Labem. Bude to vůbec první stálá expozice v Česku na téma dějin a kultury německy mluvících obyvatel českých zemí.

Vědecká, vzdělávací a kulturní instituce Collegium Bohemicum,o.p.s. byla založena v Ústí nad Labem na konci roku 2006 s cílem vybudovat první stálou expozici věnovanou dějinám a kulturnímu odkazu německy mluvících obyvatel českých zemí. Na její přípravě soustavně pracují interní a externí spolupracovníci Collegia Bohemica. K tématu však dosud neexistují specializované sbírkové fondy. Collegium Bohemicum je tak první českou institucí, jež systematicky buduje muzejní sbírku s tématem dějin a kulturního odkazu českých Němců.
Kvality a potenciál vznikající sbírky Collegia Bohemica byly v květnu 2010 potvrzeny jejím zápisem do Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury České republiky.

Centrální evidence sbírek je veřejně přístupný seznam sbírek muzeí a galerií, který zřizuje Ministerstvo kultury. Obsahuje záznamy o více než 65 milionech položkách movitého kulturního dědictví České republiky. Zápis do CES je povinný pro všechny sbírky ve vlastnictví státu, kraje nebo obcí a mohou o něj požádat právnické a fyzické osoby. Collegium Bohemicum dobrovolnou evidencí v CES veřejně deklaruje svůj záměr pečovat o sbírku německého kulturního dědictví na nejvyšší vědecké úrovni, rozšiřovat ji a přebírat na sebe profesionální závazky etablované muzejní instituce. Díky webové stránce CES Collegium Bohemicum prezentuje základní informace o sbírce široké veřejnosti. Zápisem do CES získává Collegium Bohemicum také možnost podpory od státních odborných pracovišť, typicky na restauraci a prezentaci sbírek. Collegium Bohemicum tak potvrzuje svou pozici mezi etablovanými muzejními institucemi České republiky.

„Zápisu do CES předcházelo přijetí Collegia Bohemica do Asociace muzeí a galerií ČR na podzim roku 2009. V jeho rámci je Collegium Bohemicum pověřeno aktivní komunikací a aktivním pěstováním kontaktů u německojazyčných sousedů, a to za celou Českou republiku. Collegium Bohemicum tak bude například pořadatelem pravidelného setkání zástupců muzeí a galerií z ČR, Saska, Bavorska a Horního Rakouska na podzim roku 2012 v Muzeu Ústí nad Labem,“ uvádí ředitelka Collegia Bohemica, Mgr. Blanka Mouralová.

Co najdete ve sbírce?
Sbírka Collegia Bohemica dnes obsahuje předměty od počátku sedmnáctého století. Stěžejní část pochází ze století osmnáctého až dvacátého. Pocházejí především z těch oblastí českých zemí, které byly v minulosti osídleny německy mluvícími obyvateli. Kromě pohraničí to byly dřívější jazykové. Jde jak o knihy (rukopisy a staré tisky), tak o trojrozměrné předměty ze skla, porcelánu a kovu.

Collegium Bohemicum získalo do své sbírky například první vydání Jungmannova česko-německého slovníku (1836), ručně kolorovanou faksimili Oráče z Čech - Ackermanna aus Böhmen z roku 1919 nebo dvousvazkovou sporkianu Das Christliche Jahr, Oder Die Episteln und Episteln und Evangelien z roku 1733. Hrabě Sporck poznamenal českou krajinu i českou knižní kulturu a jeho dílo svého času oslavovali čeští obrozenci. Česko-německou literaturu zastupuje například nedatovaný rukopis Václava Hanky napsaný tužkou na rubu tištěného úmrtního oznámení Josefa Jungmanna v němčině. Jiným dopisem je třístránkový dopis Maxe Broda pražské redakci (datován 18. 5. 1913). Výtvarné umění zastupují například grafiky R. Teschnera či litografie od H. Steiner-Praga (1935), turistiku sedm souborů grafik Heberových hradů nebo turistická mapa Labe Prag-Dresdner Panorama für Touristen der Eisenbahn und Dampschifffahrt (Praha, 1858). Ukázkou kulturního odkazu českých Němců je také kralický betlém.

Nákupy předmětů probíhají po konzultaci s poradním sborem pro sbírkotvornou činnost Collegia Bohemica z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti. Sbírka je také soustavně doplňována z darů. Collegium Bohemicum se tímto obrací na vlastníky předmětů s česko-německým příběhem. Jste-li ochotni předměty věnovat, odprodat nebo dlouhodobě zapůjčit, prosím kontaktujte nás.

Kde bude sbírka k vidění?

Sbírka Collegia Bohemica je v současné době umístěna v depozitářích Muzea Města Ústí nad Labem. Veřejnosti bude představena v podobě stálé expozice k dějinám německy mluvících obyvatel českých zemí, kterou Collegium Bohemicum připravuje ve spolupráci s Muzeem Města Ústí nad Labem a Univerzitou Jana-Evangelisty-Purkyně. Saským partnerem Collegia Bohemica je Ústav pro saskou historii a etnografii (ISGV) sídlící v Drážďanech. Odbornou práci na scénáři k výstavě a architektonickém řešení může Collegium Bohemicum financovat z programu Cíl 3/Ziel 3 pro přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Projekt, který obsahuje také přípravu doprovodných publikací a prezentací koncepce odbornému publiku, byl schválen 4. května. V jeho rámci bude kladen důraz na příkladné zpracování dřívějšího soužití v česko-saském regionu.

Stálá expozice bude umístěna v budově Muzea Města Ústí nad Labem, jež se nyní pro tento účel kompletně rekonstruuje.

„Po dokončení generální rekonstrukce budovy muzea budou sbírky umístěny tam. Je tak zajištěn dlouhodobý rozvoj muzejní práce obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum. Jsem přesvědčen, že Collegium Bohemicum je schopno dostát všem povinnostem a standardům muzejní práce,“ potvrzuje Mgr. Václav Houfek, vědecký tajemník Muzea města Ústí nad Labem a předseda komise muzejních historiků AMG ČR.

Velkorysý projekt na ploše 1 500 m² se stane jednou z největších poválečných muzejních expozic a návštěvníka provede bohatou a provázanou česko-německou historií od období středověké kolonizace po Česko-německou deklaraci (1997).

„Němci zanechali svou stopu v českých zemích snad ve všech oborech lidské činnosti, a mnoho odborníků má dnes dojem, že je na čase i tuto část dějin jejich oboru zpracovat. Naše stálá expozice má podpořit zájem široké veřejnosti a věcným a vyváženým způsobem napomoci odstranit předsudky a dezinterpretace přetrvávající v české, německé i rakouské společnosti,“
představuje budovanou stálou expozici Mgr. Blanka Mouralová.

Sbírku Collegia Bohemica v Centrální evidenci sbírek naleznete na: http://ces.mkcr.cz/cz/psb.php?idpsb=2619

Pro další informace o sbírce německého kulturního dědictví se prosím obracejte na dokumentátora sbírek Collegia Bohemica Patrika Eichlera, eichler@collegiumbohemicum.cz