Česky Deutsch

„Rekonstrukce muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum“

Stálá expozice dějin a kultury německy mluvících obyvatel českých zemí bude k vidění ve dvou patrech právě rekonstruovaného Muzea města Ústí nad Labem.

- Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem byla slavnostně zahájena poklepáním na základní kámen 25. dubna 2009.


budova

Program: Regionální operační program NUTS II Severozápad (ROP Severozápad - více na http://www.nuts2severozapad.cz/rop_sz/)
Priorita: 4.1 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

realizace projektu:

datum zahájení: 1. 3. 2008
datum ukončení: 30.7.2011

fyzická realizace projektu

datum zahájení: 25. 4. 2009
datum ukončení: 30.6.2011

Celkové náklady projektu: 446 715 tis.

• z toho uznatelné náklady: 363 783 tis. Kč
• dotace z ROP Severozápad: 336 499 tis. Kč
• prostředky z rozpočtu obce: 110 216 tis. Kč

Projektoví partneři:

Muzeum města Ústí nad Labem
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Collegium Bohemicum, o. p. s.
Společnost pro dějiny Němců v Čechách

Projekt „Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií "Collegium Bohemicum“ zahrnoval komplexní stavební práce včetně inženýrských sítí. Opravou prošla střecha a půdní prostory, kde vzniklo nové patro, ve kterém jsou umístněny kanceláře a laboratoře. Nově jsou také vybaveny depozitní prostory. Jedním ze základních úkolů rekonstrukce bylo také vybudování výtahů pro muzejní provoz a pro návštěvníky. Atrium muzea bude zpřístupněné jako oddychová zóna v centru města.

Ve zrekonstruovaném muzeu vznikly výstavní prostory pro krátkodobé výstavní projekty, přednáškové místnosti a ateliéry muzejní pedagogiky. Součástí muzea je také knihovna se studovnou. Největší část stálých expozic připravuje Collegium Bohemicum ve spolupráci s ústeckým muzeem.

Budova skrývá několik zajímavostí. Například jde o první objekt napojený v roce 1922 na dálkové topení v tehdejším Československu. Poslední větší opravy na budově se odehrály na přelomu let 1945-1946, kdy byly odstraňovány škody způsobené leteckými nálety z dubna 1945.

Císařský sál

Největším překvapením rekonstrukce budovy bylo objevení původní výmalby Císařského sálu, o jejíž existenci neměli Ústečané do této doby ani tušení. Válečné a poválečné události, výměna obyvatelstva a ztráta původní dokumentace i dobových fotografii zapříčinily, že se ztratila paměť toho, jak kdysi interiér budovy Muzea vypadal. Původní výzdoba byla překryta až čtyřmi vrstvami barev.

Monumentální školní budova z r. 1876 pojatá v neorenesančním stylu představovala ve své době nejreprezentativnější stavbu v širokém okolí. Město, nemajíc vlastní radnici, nechalo do školy naprojektovat honosný sál pro zasedání zastupitelstva a jiná prestižní shromáždění. Tomu odpovídala i výzdoba zahrnující bohatou výmalbu stěn a stropů alegorickými motivy doplněnou zlacením z plátkového zlata.

Když 17. června 1901 při své cestě po Českém království navštívil Ústí nad Labem císař František Josef I., nebylo sporu o tom, kde se bude konat císařská audience. Místem této výjimečné události se stala právě budova dnešního městského muzea. V současné době může návštěvník díky zrestaurování původní výmalby opět shlédnout Císařský sál tak, jak jej viděl František Josef I. Do vstupní haly budovy se také vrátila po válce odstraněná pamětní deska, připomínající pobyt slavného rakouského císaře v Ústí nad Labem.

- Evropská dotace ve výši 337 milionů korun na rekonstrukci budovy byla investorovi, kterým je magistrát města Ústí nad Labem, schválena 24. 9. 2008.

- Do zrekonstruované budovy se Collegium Bohemicum přestěhovalo společně se správcem objektu, kterým je Muzeum města Ústí nad Labem.

- Collegium Bohemicum nyní ve spolupráci s pracovníky Muzea města připravuje koncepci trvalé expozice k tématu dějin a kultury německy mluvících obyvatel českých zemí pro zrekonstruované prostory a zajišťuje peníze na její financování. S otevřením stálé expozice v budově muzea se počítá koncem roku 2011 nebo začátkem roku 2012.

Muzejní expozice německy mluvících obyvatel českých zemí
První stálá expozice německy mluvících obyvatel českých zemí bude časově pokrývat více než 800 let a v nově rekonstruované budově dostane k dispozici více než 1 500 metrů čtverečních. Expozice je budována jako tematická a zahrne historii na celém území dnešní České republiky včetně takzvaných jazykových ostrovů, soustředí se na události, které spadají do doby od třináctého století, tedy druhé vlny osidlování českých zemí, až po současnost. Návštěvníci se setkají s „našimi Němci“ jako s horníky, zemědělci, dvořany, církevními představiteli, umělci, politiky, občany a občankami.

Fotogalerie rekonstrukce:

cs

cs

Na projektu stálé expozice německy mluvících obyvatel českých zemí spolupracují následující instituce:

- Collegium Bohemicum, o.p.s. - vytváří expozici německy mluvících obyvatel českých zemí.

- Muzeum města Ústí nad Labem je správcem rekonstruované budovy, v diskusi s Collegiem Bohemicem připravuje část nové expozice týkající se dějin Ústí nad Labem a společně pracujeme také na programu krátkodobých výstav.
- Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně – je zapojena do obsahových prací.

- Collegium Bohemicum dále systematicky získává ke spolupráci na tvorbě expozice další muzea, např. z Českých Budějovic, Plzně, Karlových Varů, Jindřichova Hradce, Opavy nebo Národní galerii v Praze. Partnerem je i Deutsches Historisches Museum - Německé historické muzeum.