Česky Deutsch

Další odkazy

Vědecké organizace

Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas (BKVGE)
(Berlínské pracoviště pro komparativní historii Evropy)
http://web.fu-berlin.de/bkvge/

Collegium Carolinum, Mnichov
http://www.collegium-carolinum.de/

Česko-saské vysokoškolské centrum (ČSVC) při Technické univerzitě v Chemnitz/ Sächsisch-Tschechisches Hochschulzentrum (STHZ) der Technischen Universität Chemnitz
http://www.tu-chemnitz.de/phil/geographie/sthz/

Deutsches Kulturforum östliches Europa, Potsdam
(Německé kulturní fórum východní Evropy, Postupim)
http://www.kulturforum.info/cz/

Česko-německá a Slovensko-německá komise historiků/ Deutsch-tschechische und Deutsch-slowakische Historikerkommission
http://www.dt-ds-historikerkommission.de/

FOROST, Forschungsverbund Ost- und Südosteuropa, München
(FOROST, Výzkumný sdružené zaměřený na východní a jižní Evropu, Mnichov)
http://www.forost.de/

Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen
(Výzkumné pracoviště zaměřené na východní Evropu při Brémské univerzitě)
http://www.forschungsstelle.uni-bremen.de/

Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig (GWZO)
(Duchovědné centrum pro dějiny a kulturu středovýchodní Evropy, Lipsko)
http://www.uni-leipzig.de/gwzo/

Hannah Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der TU Dresden (HAIT)
(Institut Hanny Arendtové pro výzkum totalitarismu, na Technické Univerzitě v Drážďanech)
http://www.tu-dresden.de/hait/

Herder-Institut e.V., Marburg (HI)
(Herdrův institut, Marburg)
http://www.herder-institut.de/

Historische Kommission für die böhmischen Länder e.V. (HKBL)
(Historický výbor pro české země)
http://www.collegium-carolinum.de/hkbl/index.htm

Institut für Zeitgeschichte, München (IfZ)
(Institut pro soudobé dějiny, Mnichov)
http://www.ifz-muenchen.de/

Institut mezinárodních studií FSV UK Praha (IMS)
http://www.fsv.cuni.cz

Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg
(Institut pro výzkum východní a jižní Evropy, Řezno)
http://www.ios-regensburg.de/

Osteuropazentrum der Universität Hohenheim
(Centrum pro východní Evropu při Hohenheimské univerzitě)
https://oez.uni-hohenheim.de/

Terezínská iniciativa (Institut Terezinské iniciativy)/ Theresienstädter Initiative (Institut Theresienstädter Initiative)
http://www.terezinstudies.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem (UJEP)
http://ujep.cz/

Ústav pro soudobé dějiny, Praha
http://www.usd.cas.cz/

Zapomenutí hrdinové - tříletý projekt o opomíjených bojovnících proti fašismu
http://www.zapomenutihrdinove.cz/

Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam
(Centrum pro soudobé dějiny v Postupimi)
http://www.zzf-pdm.de/

Kulturní instituce

Festival Mitte Europa
(Festival uprostřed Evropy)
http://www.festival-mitte-europa.com/start.asp

Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
http://www.gef.cz/

Goethe Institut Praha
http://www.goethe.de/ins/cz/pra/csindex.htm

Kulturní centrum Řehlovice
http://www.kcrehlo.cz/

Muzeum města Ústí nad Labem
http://www.muzeumusti.cz/

Pražský literární dům/ Prager Literaturhaus
http://www.prager-literaturhaus.com/index.htm

Sdružení

Česko-německé informační a dokumentační centrum pro regionální spolupráci/Deutsch-tschechisches Informations- und Dokumentationszentrum zur regionalen Zusammenarbeit
http://www.laenderkontakte.de/adresse-66915-infos.htm

Česko-německý portál pro mládež/ Deutsch-tschechisches Jugendportal
http://www.ahoj.info/

GFPS –Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa)
(Spolek pro studentskou výměnu se střední a východní Evropou)
http://www.gfps.org/

TANDEM Koordinierungszentrum Deutsch-tschechischer Jugendaustausch/
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM
http://www.tandem-org.de

Kulturaktiv e.V., Dresden
(Kulturní aktiv, Drážďany)
http://www.kulturaktiv.org/

MitOst - Verein für Kultur- und Sprachaustausch mit mittel- und osteuropäischen Ländern e.V.
(Spolek pro kulturní a jazykovou výměnu se zeměmi střední a východní Evropy)
http://www.mitost.de/

Deutsch-tschechisches Gymnasium Pirna
(Německo-české gymnázium Pirna)
http://www.schillergymnasium-pirna.de/

Verein Adalbert Stifter
(Spolek Adalberta Stiftera)
http://www.asv-muen.de/

Ackermann-Gemeinde
(Ackermannova obec)
http://www.ackermann-gemeinde.de/

Seliger Gemeinde
(Seligerova obec)
http://www.seliger-gemeinde.de/

Online-Module für grenzüberschreitenden Geschichtsunterricht/on-line materiály pro mezinárodní výuku dějepisu
http://www.onlinemodule.eu

Nadace

Alexander von Humboldt Stiftung
(Nadace Alexandra von Humboldta)
http://www.humboldt-foundation.de/
http://www.avh.de/

Allianz Kulturstiftung
(Kulturní nadace Allianz)
http://www.allianz-kulturstiftung.de/

Brücke/Most- Stiftung
(Nadace Brücke/Most)
http://www.bruecke-most-stiftung.de/

Člověk v tísní
(„People in need“ Stiftung)
http://www.clovekvtisni.cz/

Friedrich Ebert Stiftung
(Nadace Friedricha Eberta)
http://www.fesprag.cz/

Friedrich-Naumann-Stiftung
(Nadace Friedricha Naumanna)
http://www.fnst.de/

Deutscher Akademischer Austausch Dienst
(Informační centrum DAAD Praha)
http://www.daad.cz

Gemeinnützige Hertie-Stiftung
(Obecně prospěšná nadace Hertie)
http://www.ghst.de/willkommen.php

Hanns-Seidel-Stiftung
(Nadace Hannse Seidela)
http://www.hss.de/

Heinrich Böll Stiftung
(Nadace Heinricha Bölla)
http://www.boell.de/

Konrad-Adenauer-Stiftung
(Nadace Konrada Adenauera)
http://www.kas.de/

Kulturstiftung des Freistaates Sachsen
(Kulturní nadace spolkové země Sasko)
http://www.kdfs.de/

Robert Bosch Stiftung
(Nadace Roberta Bosche)
http://www.bosch-stiftung.de/

Volkswagen-Stiftung
(Nadace Volkswagen)
http://www.volkswagen-stiftung.de/

Státní instituce

Česko-německé diskusní fórum/Deutsch-tschechisches Gesprächsforum
http://www.diskusniforum.org/

Česko-německé fórum mládeže/ Deutsch-tschechisches Jugendforum
http://www.cnfm.cz/

Česko-německý fond budoucnosti/ Deutsch-tschechischer Zukunftsfond
http://www.fondbudoucnosti.cz/

Národní archiv [dříve: Státní ústřední archiv]
(Nationalarchiv der Tschechischen Republik)
http://www.nacr.cz/

Německé velvyslanectví v Praze/ Deutsche Botschaft Prag
http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/de/Startseite.html

Tschechisches Zentrum Berlin/České centrum, Berlín
http://www.czech-berlin.de/index.htm

Tschechisches Zentrum München/České centrum Mnichov
http://www.czechcentres.cz/munich/

Tschechisches Zentrum Wien/České centrum ve Vídni
http://www.czechcentres.cz/vienna/